• ចំពោះលោកអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីទិដ្ឋាការជនបរទេស|ចំពោះការពិភាក្សារយៈពេល 60 នាទីលើកដំបូងគឺមិនត្រូ
  • ចំពោះលោកអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីទិដ្ឋាការជនបរទេស|ចំពោះការពិភាក្សារយៈពេល 60 នាទីលើកដំបូងគឺមិនត្រូ

សេវាកម្ម

  • ទិដ្ឋាការអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស・សហព័ទ្ធ
  • ស្នាក់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍
  • ចូលសញ្ជាតិ(ស្នើសុំសីទ្ធិចូលសញ្ជាតិជប៉ុន)
  • ទិដ្ឋាការបង្កើត・គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
  • ទិដ្ឋាការការងារ
  • បែបបទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការផ្សេងៗ

ស្វែងរកតាមរយៈគោលបំណង (សំរាប់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់សហគ្រាស・អ្នកធុរកិច្ច)

ស្វែងរកតាមរយ:ប្រភេទទិដ្ឋាការ

ស្វែងរកតាមរយៈបែបបទនៃនីតិវិធី

5つの安心

តំបន់ដែលមិនគិតសោហ៊ុយក្នុងការធ្វើដំណើរ

ប្រសិនបើការធ្វើដំណើរពីក្រុងអូសាកាទៅមិនចំណាយពេលលើសពី 60 នាទី ចំពោះសោហ៊ុយធ្វើដំណើរគឺមិនត្រូវបានគិតថ្លៃ។
នាងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅពិគ្រោះយោបល់ដល់ទីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក។

ចំពោះលោកអ្នកដែលមានទីលំនៅនៅកន្លែងឆ្ងាយ នាងខ្ញុំក៏អាចទទួលការពិគ្រោះយោបល់បានដែរ អាស្រ័យហេតុដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំដោយសេរី។
តំបន់អូសាកា
ក្រុងអូសាកា・ក្រុងម៉ុរិហ្គឹឈិ・ក្រុងអ៊ិបារ៉ាគិ・ក្រុងតាកាក់ហ្ស៊ឹគិ・ក្រុងកាដូម៉ា・ក្រុងណិយ៉ាកាវ៉ា・ក្រុងដៃតូ・
ក្រុងស៊ីចូណាវ៉ាតិ・ក្រុងតុយ៉ូណាកា・ក្រុងហ្ស៊ុយតាក់・ក្រុងអ៊ិកិដាក់・ក្រុងមិណូ・ក្រុងហ៊ិរ៉ាកាតាក់・ក្រុងកាតាណុ・
ក្រុងហ៊ិហ្កាស៊ិអូសាកា・ក្រុងយ៉ាអុ・ក្រុងកាស៊ិវ៉ារ៉ា・ក្រុងវឹជីដិរ៉ា・ក្រុងម៉ាហ្ស៊ឹបារ៉ា・ក្រុងហាប៊ិគិណុ・ក្រុងសាកៃ
តំបន់ក្យូតុ
ទីក្រុងក្យូតុ・ក្រុងក្យូតាណាបិ・ក្រុងអ៊ឹជិ・ក្រុងយ៉ាវ៉ាតាស៊ិ・ក្រុងចូយ៉ូ・ក្រុងគិហ្ស៊ឹកាវ៉ា
ខេត្តហ៉្យូហ្កុ
ក្រុងកូបិ・ក្រុងអាស៊ិយ៉ា・ក្រុងនិស៊ិណុមិយ៉ា・ក្រុងអាម៉ាហ្កាស្សាគិ・ក្រុងតាការ៉ាហ្ស៊ឹកាក់・ក្រុងអ៊ិតាមិ・ក្រុងកាវ៉ានិស៊ិ
ខេត្តណារ៉ា
ក្រុងណារ៉ា・ក្រុងយ៉ាម៉ាតុតាដា・ក្រុងយ៉ាម៉ាតុកុរីយ៉ាម៉ា・ក្រុងទែនរិ・ក្រុងកាស៊ិហារ៉ា・ក្រុងសាគឹរ៉ៃ・ក្រុងហ្គោចូ・
ក្រុងហ្គោសេ・ក្រុងអ៊ិកុម៉ា・ក្រុងកាស៊ិបា・ក្រុងកាហ្ស៊ឹរ៉ាហ្គិ
ខេត្តស៊ីហ្កា
ក្រុងអូហ្ស៊ឹ・ក្រុងគឹសាហស្ស៊ឹ・ក្រុងម៉ុរិយ៉ាម៉ា・ក្រុងរីតតូ・ក្រុងយ៉ាស៊ឹ・ក្រុងកុណាន់
関西の地図
無料メール相談はこちら
  • ចំពោះការពិភាក្សារយៈពេល 60 នាទីលើកដំបូងគឺមិនត្រូ
  • សំរាប់អតិថិជនដែលជាបុគ្គលម្នាក់ៗ
  • សំរាប់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់សហគ្រាស・អ្នកធុរកិច្ច
សេវាកម្ម
岡田枝里行政書士事務所